Божието Слово

www.bojietoslovo.com

Click to Subscribe

Псалми глава 119

Bible Version
Книга
Глава
1
(По слав. 118). По еврейски, азбучен псалом. Алеф Блажени ония, които са правдиви в пътя, Които ходят в закона на Господа.
2
Блажени които пазят изявленията Му, И Го търсят от все сърце;
3
Които и не вършат беззаконие, Ходят в пътищата Му.
4
Ти си [ни] заповядал за правилата си, Да ги пазим грижливо.
5
Дано се оправят пътищата ми Така щото да пазят Твоите повеления!
6
Няма да се посрамя тогава Когато почитам всичките Твои заповеди.
7
Ще Те славя с правдиво сърце, Когато науча справедливите Ти съдби.
8
Повеленията Ти ще пазя; Недей ме оставя съвсем.
9
Бет. Как ще очисти младежът пътя си? Като [му] дава внимание според Твоето слово.
10
От все сърце Те потърсих; Недей ме оставя да заблудя от заповедите Ти.
11
В сърцето си опазих Твоето слово За да не ти съгрешавам.
12
Благословен си, Господи; Научи ме на повеленията Си.
13
С устните си разказах Всичките съдби на устата Ти.
14
В пътя на Твоите изявления се радваха толкова, Колкото във всичкото богатство.
15
За правилата Ти ще размишлявам, И Твоите пътища ще зачитам.
16
В повеленията Ти ще се наслаждавам; Не ще забравя Твоето слово.
17
Гимел. Показвай щедрота на слугата Си, за да живея; Така ще пазя словото Ти.
18
Отвори очите ми За да гледам чудесни неща в Твоя закон.
19
Пришелец съм аз на земята; Не скривай от мене заповедите Си.
20
Душата ми се изнурява от копнежа, [Който имам] винаги към Твоите съдби.
21
Ти си изобличил горделивите; Проклети да са ония, които се отклоняват от Твоите заповеди.
22
Отдалечи от мене укор и презрение, Защото опазих Твоите повеления.
23
Даже първенци седнаха и говореха против мене; [Но] слугата Ти размишляваше за Твоите повеления.
24
Твоите свидетелства наистина са моя наслада [И] мои съветници.
25
Далет. Душата ми прилепна за пръстта; Съживи ме според словото Си.
26
Изявих пътищата си, и Ти си ме послушал; Научи ме на повеленията Си.
27
Направи ме да разбирам пътя на Твоите правила, Така да размишлявам за Твоите чудесни дела.
28
Душата ми се топи от тъга; Укрепи ме според словото Си.
29
Отдалечи от мене пътя на лъжата, И благоволи да ми дадеш [да съблюдавам] закона Ти.
30
Пътят на истината избрах; Твоите съдби поставих [пред себе си].
31
Прилепих се към Твоите свидетелства; Господи, да ме не посрамиш.
32
Ще тичам по пътя на Твоите заповеди, Когато разшириш сърцето ми.
33
Хе. Господи, научи ме пътя на Твоите повеления, И аз ще го пазя до край.
34
Вразуми ме, и ще държа закона Ти. Да! ще го пазя от все сърце.
35
Управяй ме в пътя на Твоите заповеди, Защото в него се наслаждавам.
36
Приклони сърцето ми към Твоите свидетелства, А не към сребролюбие.
37
Отвърни очите ми да не гледат суета, И съживи ме в пътищата Си.
38
Потвърди словото Си към слугата Си, Което [ще води] към страх от Тебе.
39
Отвърни от мене укора, от който се боя, Защото Твоите съдби са добри.
40
Ето, копнея за Твоите правила; Съживи ме чрез правдата Си.
41
Вав. Нека дойдат върху мене и Твоите милости, Господи, Твоето спасение, според словото Ти.
42
Ще имам какво да отговоря на онзи, който ме укорява, Защото уповавам на Твоето слово.
43
И не отнемай съвсем словото на истината от устата ми, Защото се надявах на Твоите съдби.
44
Така ще пазя Твоя закон постоянно На вечни векове;
45
И ще ходя на широко, Защото потърсих Твоите правила.
46
Ще говоря за Твоите свидетелства и пред царе, И няма да се посрамя;
47
И ще се наслаждавам в Твоите заповеди, Които възлюбих;
48
Също и ще повдигам ръцете си към Твоите заповеди, които възлюбих, И ще размишлявам за повеленията Ти.
49
Заин. Помни словото към слугата Си, На което си ме направил да уповавам.
50
Това е моята утеха в скръбта ми, Че словото Ти ме съживи.
51
Горделивите ми се подсмиваха много; [Но] аз не се отклоних от Твоя закон.
52
Спомних си, Господи, за Твоите от старо време съдби, И се утеших.
53
Горещо негодуване ме обзе по причина на нечестивите, Които оставят Твоя закон.
54
Твоите повеления ми станаха песен В дома гдето странствувам.
55
Нощем си спомних Твоето име, Господи, И опазих закона Ти.
56
Това е моето [хваление], Че опазих Твоите правила.
57
Хет. Господи, Ти си мой дял; Обещах се, че ще пазя Твоите думи.
58
Потърсих благоволението Ти от все сърце; Смили се за мене според словото Си.
59
Размислих върху пътищата си, И обърнах нозете си към Твоите свидетелства.
60
Побързах, и не се забавих. Да опазя Твоите заповеди.
61
Връзките на нечестивите ме обвиха; [Но] аз не забравих Твоя закон.
62
По среднощ ставам за да Те славя За Твоите справедливи съдби.
63
Аз съм другар на всички, които Ти се боят, И на ония, които пазят Твоите правила.
64
Господи, земята е пълна с Твоята милост; Научи ме на Твоите повеления.
65
Тет. Господи, Ти си сторил добро на слугата Си Според словото Си.
66
Научи ме на добро разсъждение и знание, Защото аз повярвах Твоите заповеди.
67
Преди да бях наскърбен аз заблуждавах; Но сега държа Твоето слово.
68
Ти си благ и правиш добро; Научи ме на Твоите повеления.
69
Горделивите изковаха лъжа против мене; Но аз от все сърце ще пазя Твоите правила.
70
Тяхното сърце надебеля като лой; [Но аз се наслаждавам в закона Ти].
71
Добре ми стана, че бях наскърбен, За да науча Твоите повеления.
72
Законът на Твоите уста е за мене по-желателен От хиляди злато и сребро.
73
Иод. Твоите ръце ме направиха и утвърдиха; Вразуми ме за да науча Твоите заповеди.
74
Ония, които Ти се боят, ще се зарадват като ме видят, Защото на словото Ти уповах.
75
Зная, Господи, че Твоите съдби са праведни, И по справедливост си ме наказал.
76
Моля Ти се, нека ми бъде Твоето милосърдие за утеха Според словото Ти към Твоя слуга.
77
Нека дойдат върху мене Твоите благи милости, за да живея; Защото Твоят закон е моя наслада.
78
Нека се посрамят горделивите, защото са ме повалили с лъжи; [Но] аз ще размишлявам за Твоите правила.
79
Нека се обърнат към мене ония, които Ти се боят, А именно ония, които познават Твоите свидетелства.
80
Сърцето ми нека бъде непорочно относно Твоите повеления, За да се не посрамя.
81
Каф. Душата ми примира за Твоето спасение; [Но] аз се надявам, на Твоето слово.
82
Очите ми чезнат за [изпълнението на] словото Ти, Като казвам: Кога ще ме утешиш?
83
Защото станах като мех в дим; Но пак не забравям Твоите повеления.
84
Колко са дните на Твоя слуга? Кога ще извършиш съдба против гонителите ми:
85
Горделивите изкопаха ями за мене, Като се противят на Твоя закон.
86
Всичките Твои заповеди са верни; [Понеже човеците] ме гонят с лъжи, Ти ми помогни.
87
Без малко щяха да ме погубят на земята; Но аз не оставих Твоите правила.
88
Съживи ме според милосърдието Си; Така ще пазя свидетелството на Твоите уста.
89
Ламед. Господи Твоето слово Е утвърдено на небето до века.
90
Верността Ти пребъдва из род в род; Ти си основал земята и тя стои.
91
Колкото за Твоите наредби, те и до днес стоят, Защото всички са Твои слуги.
92
Ако Твоят закон не беше ми наслада, То аз и тогава бих загинал в скръбта си.
93
До века няма да забравя Твоите правила, Защото чрез тях си ме съживил.
94
Твой съм аз; спаси ме, Защото потърсих Твоите правила.
95
Нечестивите ме чакаха за да ме погубят; Но аз ще внимавам в Твоите свидетелства.
96
Видях граница на всяко съвършенство Но Твоята заповед е твърде широка.
97
Мем. Колко обичам аз Твоя закон! Цял ден се поучавам в него.
98
Твоите заповеди ме правят по-мъдър от неприятелите ми, Защото те са винаги с мене.
99
По-разумен съм от всичките си учители, Защото се поучавам в Твоите свидетелства.
100
По-разумен съм от старите, Защото опазих Твоите правила.
101
От всеки лош път въздържах нозете си, За да пазя Твоето слово.
102
От Твоите съдби не се отклоних, Защото Ти си ме научил.
103
Колко са сладки на вкуса ми Твоите думи! [Да! по-сладки] от мед в устата ми.
104
Чрез Твоите правила станах разумен; Затова мразя всеки лъжлив път.
105
Нун. Твоето слово е светилник на нозете ми, И виделина на пътеката ми.
106
Заклех се, и го потвърдих, Че ще държа праведните Твои съдби.
107
Много съм наскърбен; Господи, съживи ме според словото Си.
108
Приеми моля ти се, Господи, доброволните приноси на устата ми, И научи ме на съдбите Си.
109
Животът ми е постоянно в опасност; Но аз не забравих Твоя закон.
110
Нечестивите поставиха примка за мене; Но аз не се отклоних от Твоите правила.
111
Възприех Твоите свидетелства за [свое] наследство до века, Защото те са радост на сърцето ми.
112
Приклоних сърцето си за да върша повеленията Ти. Винаги и до край.
113
Самех. Намразих двоеумните, А Твоя закон възлюбих.
114
Ти си мой покров и мой щит: На Твоето слово се надявам.
115
Отдалечете се от мене, вие злодейци, Защото аз ще пазя заповедите на моя Бог.
116
Укрепявай ме според словото Си, за да живея; И да се не засрамя в надеждата си.
117
Дръж ме, и ще бъда в безопасност, И ще зачитам винаги Твоите повеления.
118
Ти си презрял всички, които се отклоняват от Твоите повеления, Защото суетна е измамата им.
119
Изхвърляш като шлак всичките нечестиви на земята; Затова възлюбих Твоите повеления.
120
Снагата ми настръхна поради страха [ми] от Тебе. И от съдбите Ти се уплаших.
121
Аин. Извърших правосъдие и правда, Да ме не предадеш на угнетителите ми;
122
Стани поръчител на слугата Си за добро; Не оставяй горделивите да ме угнетяват.
123
Очите ми чезнат за спасението Ти. И за Твоето праведно слово.
124
Постъпвай към слугата Си според милостта Си, И научи ме на повеленията Си.
125
Твой слуга съм аз; вразуми ме За да познавам Твоите свидетелства.
126
Време е да подействува Господ, Защото наруших закона Ти.
127
Понеже аз любя Твоите заповеди. Повече от злато, даже от чисто злато,
128
Понеже считам за прави всичките Твои правила относно всяко нещо, Затова мразя всеки лъжлив път.
129
Пе. Чудесни са Твоите свидетелства; Затова душата ми ги пази.
130
Изясняването на Твоето слово просвещава, Вразумява простите.
131
Отворих широко устата си и пъхтях, Защото копнеех за Твоите заповеди.
132
Обърни се към мене и смили се за мене, Както постъпваш към ония, които обичат Твоето име.
133
Оправяй стъпките ми в словото Си, И не оставяй да ме завладее никое беззаконие;
134
Избави ме от човешки насилия; Така ще държа Твоите правила.
135
Осияй с лицето Си върху слугата Си, И научи ме на повеленията Си.
136
Водни потоци текат из очите ми. Понеже не се спазва Твоя закон.
137
Цаде. Праведен си Ти Господи; Прави са и Твоите съдби.
138
Постановил си свидетелствата Си, С правда и превъзходна вярност.
139
Моята ревност ме изяде, Защото противниците ми забравиха Твоите думи.
140
Твоето слово е добре пречистено, Затова слугата Ти го обича.
141
Скромен съм и презрян, Обаче не забравям Твоите правила.
142
Твоята правда е вечна правда; И законът Ти е истина.
143
Неволи и утеснения ме намериха; Обаче Твоите заповеди са моя наслада.
144
Твоите свидетелства са праведни до века; Вразуми ме, и ще живея.
145
Коф. Извиках от все сърце; Послушай ме, Господи, [и] ще пазя повеленията Ти.
146
Извиках към Тебе; Спаси ме и ще пазя повеленията Ти.
147
Предварих зората с викането си; На Твоите думи уповавах.
148
Очите ми предварят нощните стражи, За да размишлявам за Твоето слово.
149
Чуй гласа ми според милосърдието Си; Съживи ме, Господи, според съдбите Си.
150
Приближиха се ония, които нечестиво ме преследват, И са се отклонили от закона Ти.
151
Ти си близо, Господи; И всички Твои заповеди са истина.
152
Отдавна зная от Твоите свидетелства, Че Ти си ги учредил за винаги.
153
Реш. Виж скръбта ми и избави ме, Защото не съм забравил закона Ти.
154
Защити делото ми и изкупи ме; Съживи ме според словото Си.
155
Избавлението е далеч от нечестивите, Защото те не търсят Твоите повеления.
156
Много са Твоите благи милости, Господи; Съживи ме според съдбите Си.
157
Мнозина са моите гонители и противници; Но аз не се отклоних от свидетелствата Ти.
158
Като видях коварните, погнусих се [от тях]. Защото не пазят Твоето слово.
159
Виж колко обичам аз Твоите правила; Съживи ме, Господи, според милосърдието Си.
160
Същността на Твоето слово е истина; И Твоите праведни съдби, до една [траят] до века.
161
Шин. Първенци ме преследваха без причина; Но сърцето ми трепери от думите Ти.
162
Аз се радвам на Твоето слово. Като оня, който намира много користи.
163
Мразя лъжата и се гнуся от нея, Но закона Ти обичам.
164
Седем пъти на ден Те хваля, За Твоите праведни съдби.
165
Много мир имат ония, които обичат Твоя закон, И за тях няма спънки та да се препъват.
166
Надявах се за Твоето спасение, Господи, И изпълнявах Твоите заповеди.
167
Душата ми опази Твоите свидетелства; И аз ги любя твърде много.
168
Държах Твоите правила и Твоите свидетелства; Защото всичките ми пътища са пред Тебе.
169
Тав. Нека стигне викането ми пред Тебе, Господи; Вразуми ме според словото Си.
170
Нека дойде молбата ми пред Тебе; Избави ме според словото Си.
171
Устните ми ще изливат хваление, Защото ме учиш на повеленията Си.
172
Езикът ми ще пее за словото Ти, Защото всички Твои заповеди са правда.
173
Ръката Ти нека бъде готова да ми помогне, Защото аз избрах Твоите правила.
174
Копнях за Твоето спасение, Господи; И законът Ти е моя наслада.
175
Нека живее душата ми, и ще Те хвали; И нека ми помагат съдбите Ти.
176
Скитах се като изгубена овца; Потърси слугата Си, защото не забравих Твоите заповеди.

Стих на деня

Деяния 4:10-12да знаете всички вие и всичките Израилеви люде, че чрез името на Исуса Христа Назарянина, Когото вие разпнахте, Когото Бог възкреси от мъртвите, чрез това [име] тоя [човек] стои пред вас здрав. Той е камъкът, който вие зидарите презряхте, който стана глава на ъгъла. И чрез никой друг няма спасение; защото няма под небето друго име дадено между {Или: Открито на.} човеците, чрез което трябва да се спасим.

ХРИСТИЯНСКИ КАНАЛ

превод от гръцки език на различни езици

Tелефон

GR: 00306937258669

 

BG: 00306978512376