Божието Слово

www.bojietoslovo.com

Click to Subscribe

Римляни глава 13

Bible Version
Книга
Глава
1
Всеки човек да се покорява на властите, които са над него; защото няма власт, която да не е от Бога, и колкото [власти] има, те са отредени от Бога.
2
Затова, който се противи на властта, противи се на Божията наредба; а които се противят ще навлекат осъждане на себе си.
3
Защото владетелите не [причиняват] страх на добротвореца, но на злотвореца. Искаш ли, прочее, да се не боиш от властта? Върши добро, и ще бъдеш похвален от нея;
4
понеже владетелят е Божий служител за твоя полза. Но ако вършиш зло, да се боиш; защото той не носи напразно сабята, понеже е Божий служител, мъздовъздател за [докарване] гняв, върху {Гръцки: За гнева спрямо} този, който върши зло.
5
Затова нужно е да се покорявате не само поради [страх от] гнева, но и заради съвестта.
6
Понеже за тая причина и данък плащате. Защото [владетелите] са Божии служители, които постоянно се занимават с тая [длъжност].
7
Отдавайте на всички дължимото: комуто [се дължи] данък, данъка; комуто мито, митото; комуто страх, страха; комуто почит, почитта.
8
Не оставайте никому длъжни в нищо, освен един друг да се обичате, защото, който обича другиго, изпълнява закона.
9
Понеже [заповедите]: "Не прелюбодействувай"; "Не убивай"; "Не кради"; "Не пожелавай"; и коя да било друга заповед се заключават в тия думи: "Да обичаш ближния си както себе си".
10
Любовта не върши зло на ближния; следователно, любовта изпълнява закона.
11
И това [вършете] като знаете времето, че часът е вече настанал да се събудите от сън; защото спасението е по-близо до нас сега, отколкото, когато [изпърво] повярвахме.
12
Нощта премина, а денят наближи; и тъй нека отхвърлим делата на тъмнината, и да се облечем в оръжието на светлината.
13
Както в бял ден нека ходим благопристойно, не по пирования и пиянства, не по блудство и страстолюбие, не по крамоли и зависти.
14
Но облечете се с Господа Исуса Христа, и не промишлявайте за страстите на плътта.

Стих на деня

Евреи 9:28така и Христос, като биде принесен веднъж, за да понесе греховете на мнозина, ще се яви втори път, без [да има работа] с грях, за спасението на ония, които Го очакват.

ХРИСТИЯНСКИ КАНАЛ

превод от гръцки език на различни езици

Tелефон

GR: 00306937258669

 

BG: 00306978512376