Божието Слово

www.bojietoslovo.com

Click to Subscribe

1 Йоаново глава 4

Bible Version
Книга
Глава
1
Възлюбени, не вярвайте на всеки дух, но изпитвайте духовете дали са от Бога; защото много лъжепророци излязоха по света.
2
По това познавайте Божия Дух: всеки дух, който изповяда, че Исус Христос дойде в плът, е от Бога;
3
а никой дух, който не изповядва Спасителя {Гръцки: Исуса.}, не е от Бога; и това е [духът] на Антихриста, за когото сте чули, че иде, и сега е вече в света.
4
Вие сте от Бога, дечица, и победили сте ги; защото по-велик е Оня, Който е във вас, от онзи, който е в света.
5
Те са от света, за това светски говорят и светът тях слуша.
6
Ние сме от Бога; който познава Бога, нас слуша; който не е от Бога, не ни слуша. По това разпознаваме духа на истината и духа на заблудата.
7
Възлюбени, да любим един другиго, защото любовта е от Бога; и всеки, който люби, роден е от Бога и познава Бога.
8
Който не люби, не е познал Бога; защото Бог е любов.
9
В това се яви Божията любов към нас, че Бог изпрати на света Своя единороден Син, за да живеем чрез Него.
10
В това се състои любовта, не че ние сме възлюбили Бога, но че Той възлюби нас и прати Сина Си като умилостивение за греховете ни.
11
Възлюбени, понеже така ни е възлюбил Бог, то и ние сме длъжни да любим един другиго.
12
Никой никога не е видял Бога; но ако любим един другиго, Бог пребъдва в нас, и любовта към него е съвършена в нас.
13
По това познаваме, че пребъдваме в Него и Той в нас, гдето ни е дал от Духа Си.
14
И ние видяхме и свидетелствуваме, че Отец прати Сина Си да бъде Спасител на Света.
15
Ако някой изповяда, че Исус е Божият Син, Бог пребъдва в него, и той в Бога.
16
И ние познаваме и сме повярвали любовта, която Бог има към нас. Бог е любов; и който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога, и Бог пребъдва в него.
17
В това се усъвършенствува любовта в нас, когато имаме дръзновение в съдния ден, защото, както е Той, така сме и ние в тоя свят.
18
В любовта няма страх, но съвършената любов изпъжда страха; защото страхът има [в себе си] наказание, и който се страхува, не е усъвършенствуван в любовта.
19
Ние любим [Него], защото първо Той възлюби нас.
20
Ако рече някой: Любя Бога, а мразя брата си, той е лъжец; защото, който не люби брата си, когото е видял, не може да люби Бога, Когото не е видял.
21
И тая заповед имаме от Него: Който люби Бога, да люби и брата си.

Стих на деня

Римляни 3:23-24Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога, а с Неговата благост се оправдават даром чрез изкуплението, което е в Христа Исуса,

ХРИСТИЯНСКИ КАНАЛ

превод от гръцки език на различни езици

Tелефон

GR: 00306937258669

 

BG: 00306978512376